Kvalitetspolicy

 

 • att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo
 • att leverans av beställd produkt sker i rätt tid
 • att alltid erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar
 • att vårt verksamhetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras
 • att ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och att avsätta erforderliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
 • vi skall uppträda på sådant sätt att vårt uppträdande skall resultera i ett gott samarbete mellan oss våra kunder och leverantörer
 • att förnya samt förbättra vår maskinpark till det bästa som marknaden kan erbjuda

Miljöpolicy

 

Vi är ett företag inom säkerhetsbranschen. Vårt företag har ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktig hållbar samhällsutveckling. För att integrera miljöhänsyn i verksamheten har en miljöpolicy utarbetats.

 

Policyn skall genomsyra all verksamhet vilket är avgörande för hur vi skall uppfattas på marknaden. Alla medarbetare på vårt företag skall därför känna till policyn och förstå dess innebörd.

 

 • Företagets verksamhet skall bedrivas så att miljön skyddas och att råvaror och energi används på bästa sätt.

 

 • Våra insatser och vårt miljöarbete skall styras av en helhetssyn av vad som är tekniskt sett möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologist motiverat.

 

 • Vår strävan skall vara att klara myndigheternas fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar.

 

 • Vi arbetar med att samordna och minska våra transporter genom.

 

 • Vi tar hand och sortera vår eget avfall vid utförda arbeten.

 

 • Där möjlighet finns gör vi fjärrservice för att minska våra transporter .

 

 • Miljöarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerlig reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

 

 • Vi skall sträva efter att alltid arbeta med leverantörer som har en egen framtagen miljöpolicy

 

Vi håller våra medarbetare kompetenta och uppdaterade för att öka vår positiva miljöpåverkan.

 

Roy P Dahlgren

 

Innehar

Kvalitetsledningssystem  FR2000 och Svensk Miljöbas

 

 

 

 


 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar